Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. na stronie są zamieszczone pliki i dokumenty w formacie PDF;
  2. obsługa strony możliwa jest jedynie przy pomocy myszki i klawiatury.

W kwestii niedostosowania do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stosuje się art. 8.1. tejże ustawy. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zapewnia alternatywny sposób dostępu do elementów strony internetowej, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego (numer telefonu 85 653 7743), korespondencyjnego (adres ośrodka: ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat@sds.bialystok.pl).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Środowiskowym Dom Samopomocy w Białymstoku jest Krzysztof Piekarski. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres kpiekarski@sds.bialystok.pl lub pod numerem telefonu:85 653 7743.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku umożliwia wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Istnieje również możliwość żądania udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Powyższe żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. W sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6

Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku usytuowany jest w budynku trzykondygnacyjnym przy ul. 11 Listopada 6 w Białystoku. Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Teren Ośrodka jest ogrodzony. Przed bramą wjazdową znajduje się tablica informacyjna. Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a wewnątrz budynku - domofon. Do wejścia do budynku od ul. 11 Listopada prowadzą schody z poręczą (15 stopni). Po lewej stronie od wejścia znajduję się winda z dostępem do każdej kondygnacji budynku, umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń ośrodka w suterenach, na parterze i pierwszym piętrze osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku od ul. Wiosennej znajduje się kilkucentymetrowy próg, a następnie 10 schodów z poręczą prowadzących do suteren, gdzie usytuowana jest m. in. stołówka i winda, 12 schodów z poręczą prowadzących do pomieszczeń na parterze budynku i windy, natomiast do pomieszczeń na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się również winda prowadzą 24 stopnie z poręczą (w połowie stopni znajduje się półpiętro). W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Przy wejściu znajduje się tablica ze schematem rozmieszczenia pomieszczeń. Na drzwiach każdego pomieszczenia znajdują się tablice informujące o przeznaczeniu pomieszczenia.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku znajdują się w suterenach, na parterze i pierwszym piętrze budynku. Wewnątrz budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która wymaga przywołania kluczem przez pracownika ośrodka i którą można dostać się z zewnątrz na wszystkie kondygnacje budynku. Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienki i toalety) pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością ruchową (szerokie drzwi do pomieszczeń, brak progów, możliwość poruszania się po piętrach oraz pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, uchwyty w toaletach, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych:

W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku nie ma pętli indukcyjnej.  Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie proszone są
o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie (na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok), telefonicznie (pod numerem telefonu: 85 653-77-43) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: sekretariat@sds.bialystok.pl).
W przypadku potrzeby udzielenia informacji osobom głuchym, głuchoniemym lub słuchoniewidomym, istnieje możliwość nawiązania współpracy z tłumaczem języka migowego ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIG-iem.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem, jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W godzinach od 7.30 do 10.00 na korytarzu blisko wejścia do pomieszczeń ośrodka na parterze przebywa pracownik, który udziela podstawowych informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku, jak również o funkcjonowaniu ośrodka, służy również pomocą
w dotarciu do wskazanych miejsc na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku.

Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Powrót na początek strony