Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie występują skany dokumnetów bez zapewnienia alternatywy tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Piekarski, adres poczty elektronicznej kpiekarski@sds.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 653 7743. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6

Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku usytuowany jest w budynku trzykondygnacyjnym przy ul. 11 Listopada 6 w Białystoku. Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Teren Ośrodka jest ogrodzony. Przed bramą wjazdową znajduje się tablica informacyjna. Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a wewnątrz budynku - domofon. Do wejścia do budynku od ul. 11 Listopada prowadzą schody z poręczą (15 stopni). Po lewej stronie od wejścia znajduję się winda z dostępem do każdej kondygnacji budynku, umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń ośrodka w suterenach, na parterze i pierwszym piętrze osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku od ul. Wiosennej znajduje się kilkucentymetrowy próg, a następnie 10 schodów z poręczą prowadzących do suteren, gdzie usytuowana jest m. in. stołówka i winda, 12 schodów z poręczą prowadzących do pomieszczeń na parterze budynku i windy, natomiast do pomieszczeń na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się również winda prowadzą 24 stopnie z poręczą (w połowie stopni znajduje się półpiętro). W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Przy wejściu znajduje się tablica ze schematem rozmieszczenia pomieszczeń. Na drzwiach każdego pomieszczenia znajdują się tablice informujące o przeznaczeniu pomieszczenia.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku znajdują się w suterenach, na parterze i pierwszym piętrze budynku. Wewnątrz budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która wymaga przywołania kluczem przez pracownika ośrodka i którą można dostać się z zewnątrz na wszystkie kondygnacje budynku. Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienki i toalety) pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością ruchową (szerokie drzwi do pomieszczeń, brak progów, możliwość poruszania się po piętrach oraz pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, uchwyty w toaletach, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych:

W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku nie ma pętli indukcyjnej.  Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie (na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok), telefonicznie (pod numerem telefonu: 85 653-77-43) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: sekretariat@sds.bialystok.pl).
W przypadku potrzeby udzielenia informacji osobom głuchym, głuchoniemym lub słuchoniewidomym, istnieje możliwość nawiązania współpracy z tłumaczem języka migowego ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIG-iem.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a na poręczach oraz na wszystkich pomieszczeniach, w tym: pracowniach, toaletach, windzie. Na piętrach umieszczone są tablice tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń w języku Braille-a. Nad wejściem, jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W godzinach od 7.30 do 10.00 na korytarzu blisko wejścia do pomieszczeń ośrodka na parterze przebywa pracownik, który udziela podstawowych informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku, jak również o funkcjonowaniu ośrodka, służy również pomocą
w dotarciu do wskazanych miejsc na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Powrót na początek strony