Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Środowiskowy Dom Samopomocy
  w Białymstoku,
  z siedzibą 15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6, (zwany dalej: Administratorem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych (zwany dalej: IOD),
  z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych, składając wnioski i zapytania pisemnie na wymieniony w pkt. 1 adres Administratora lub na adres e-mail:sekretariat@sds.bialystok.pl .
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
 4. a) Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art.
  9 ust. 2 lit. b, h RODO ), w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
  o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  w tym wykonania decyzji o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 5. b) Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy z Administratorem, a także realizację umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy,
 6. d) Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym
  w ramach wykonania zawartych z nimi umów przez Administratora.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 9. a) W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody,
 10. b) Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, a następnie ich archiwizowanie,
 11. c) Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 12. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Wnioski o wykonanie praw powinny być złożone w sposób określony w pkt. 2 niniejszej klauzuli i zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 13. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Osoba przekazująca swoje dane, w przypadku stwierdzenia, że jej prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 16. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 17. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z decyzją, wnioskiem lub umową.

 

 

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony